جدول پخش هفتگی، انیمه های درحال پخش را با روز پخش آنها نشان میدهد. وبسایت مانازون به محض انتشار انیمه در روز مشخص، انیمه را به همراه زیرنویس فارسی قرار میدهد.